సిద్ధ వైద్యం ఒక అద్భుత చికిత్స, ప్రామాణికమైనది, ప్రాచీనమైనది మరియు సాంప్రదాయమైనది మరియు దీనిని ప్రోత్సహించడం నాకు సంతోషంగా ఉంది: మహేష్ బాబు సిద్ద వైద్యంను ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది: నమ్రత  సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఆయన భార్య…